MAATSCHAPPELIJK VASTGOED


Maatschappelijk Vastgoed behoort voor maatschappelijke instellingen geen belegging, geen kroonjuweel en ook geen appeltje voor de dorst te zijn. Maatschappelijk Vastgoed behoort ook geen zorg, geen risico en geen last te zijn. OCS ontlast maatschappelijke instellingen op het gebied van huisvestingsvraagstukken en leidt vastgoedprofessionals op tot “Conciërge m/v”.

Huisvesting is, anders dan voor alle andere gebruikers van onroerend goed, voor maatschappelijke instellingen een middel om diensten te leveren aan belastingbetalers, waarvoor de instelling bedoeld is. OCS draagt als dé huisvestingsadviseur voor maatschappelijke instellingen er in bij dat de kosten van huisvesting voor maatschappelijke instellingen:
1. inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen en dat ze
2. gedragen kunnen worden door de instelling en dat ze
3. in verhouding staan tot de bestedingen aan het primaire dienstenproces. Met andere woorden dat de dienstverlening door de huisvesting niet onder druk komt te staan en dat de huisvesting wordt opgericht en beheerd volgens algemeen aanvaarde soberheid en doelmatigheidsprincipes.


OCS werkt samen met professionele bureaus om dienstverlening op maat te kunnen bieden. Deze samenwerkingsverbanden vinden wij heel belangrijk en we investeren daar voortdurend in want: samenwerking verbreedt de horizon en verdiept de kennis.


Vanuit onze specialisatie op het terrein van onderwijs is de afgelopen jaren intensief met Ruimte OK samengewerkt om het kennisveld rond het tot stand komen en beheren van onderwijshuisvesting naar een hoger plan te brengen. Dit heeft o.a. geresulteerd in de Kwaliteitsmonitor van de OCS-Planner, waarvan de resultaten door Ruimte OK desgewenst gevalideerd kunnen worden.


Ook werken we bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerd bureau op het gebied van sport en groen. Bundeling van kennis en ervaring is handig bij het beheer en onderhoud van allerlei vormen van (gecombineerde) binnen en buitensportaccommodaties, multifunctionele zwembad complexen en ook bij het onderhoud van wedstrijdvelden van kunst en natuurgras. We bundelen kennis over vastgoed, technische installaties, groen- en waterbeheer. Dat geeft echt meerwaarde. In samenwerking met Middelkoop Advies uit Dieren ondersteunen we o.a. een gemeente bij het het beheer-op-afstand van alle gemeentelijke sportaccommodaties.


ART2B2 is in 2006 door Ton Peterse gestart als onderneming gericht op het ondersteunen van bouwprojecten in Nederland. ART2B2 behartigt de belangen van haar opdrachtgevers als projectmanager, als toezichthouder en als directievoerder. ART2B2 ziet toe op het bewaken van de technische kwaliteit van de uitvoering en het naleven van contracten en afspraken.


In het kader van duurzaam beheer maken we gebruik van kennis en hebben we samenwerking gezocht met Royal HaskoningDHV uit Amersfoort. Zo zijn een groot aantal Energie Prestatie Adviezen (EPA’s) opgesteld en zijn we momenteel ook samen bezig met de (verdere) ontwikkeling van een basismethode voor Conditiemeting of Performancemeting van Vastgoed.


Syntegraal is een advies- en interim-managementorganisatie en expert op het gebied van planning en control, financieel management, risicomanagement, bedrijfsvoering, huisvesting en projectmanagement in het Onderwijs.


In het kader van due diligence onderzoek (waardebepaling van gebouwen) werken we samen met makelaarskantoren, installatieadviseurs en financiële adviseurs om grote en complexe gebouwen (beheers) technisch te beoordelen. Voor het begeleiden van grote onderhoudsklussen werken we samen met technisch / juridische adviesbureaus. Voor het organiseren van grootschalige Europese aanbestedingstrajecten, werken we samen met gespecialiseerde facilitair / juridische adviesbureaus.


Dion Vastgoed Support is een pragmatische en integrale dienstverlener in de regio Midden- en Noord-Nederland, met diensten op het gebied van vastgoed en facilitaire zaken ten behoeve van vastgoedeigenaren en beheerders. Dion Vastgoed Support heeft ruime ervaring en vele klanten in het onderwijs, zorg, overheid en industrie. In verschillende projecten werken wij samen met hen samen om het beheer van de gebouwen door middel van de OCS-Planner beter vorm te geven.